Villkor och bestämmelser

 • 1 Användaravtalets omfattning, syfte och räckvidd; blockering av åtkomst
 • Dessa allmänna användar- och affärsvillkor gäller för de avtal som ingås mellan dig och oss, ChainMind AG, Chamerstrasse 172, 6300 Zug, Schweiz, e-post: office@chainmind.com, via webbplatsen https://chainmind.com (nedan: webbplats) med dig (nedan även: användare) angående användningen av vårt erbjudande, om inte annat uttryckligen avtalats skriftligen mellan dig och oss. Vi erkänner inte några avvikande eller motstridiga villkor om vi inte uttryckligen har kommit överens om dem.

(2) Via sin webbplats erbjuder ChainMind AG dig möjlighet att ta reda på vilka tjänster som erbjuds och att köpa produkter som prenumerationer eller engångsbetalningar. ChainMind AG kan block din åtkomst till dess webbplats när som helst och utan föregående meddelande:

- Om ChainMind AG misstänker att du använder ditt konto i strid med dessa Användarvillkor och Villkor,

- på grund av motiverade säkerhets- eller underhållsskäl.

(3) ChainMind AG kan göra användningen av webbplatsen eller enskilda funktioner eller i vilken utsträckning enskilda funktioner kan användas föremål för vissa villkor eller beroende av uppvisandet av vissa bevis (t.ex. bevis på identitet och/eller bosättning).

 • 2 Konsumenter och företagare; bevis på din företagarstatus

Vår webbplats riktar sig till både konsumenter och företagare. Om du vill ingå ett avtal med oss som företagare enligt § 14 i den tyska civillagen (BGB), kan vi begära att du innan avtalet ingås ger oss tillräckliga bevis på din företagarstatus, t.ex. genom att tillhandahålla ditt momsregistreringsnummer eller andra lämpliga bevis. De uppgifter som krävs för bevisningen måste tillhandahållas av dig fullständigt och sanningsenligt.

 • 2a Avbokningsregler

Om du ingår avtalet som konsument har du rätt till följande lagstadgade ångerrätt:

POLICY FÖR ÅTERKALLANDE

 

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då avtalet ingicks.

Uteslutande av ångerrätt för digitalt innehåll

Ångerrätten gäller inte för avtal om leverans av digitalt innehåll som inte levereras på en fysisk databärare om vi har börjat fullgöra avtalet efter att du har

 1. uttryckligen har samtyckt till att vi påbörjar fullgörandet av avtalet innan ångerfristen löpt ut, och
 2. har bekräftat din vetskap om att du kommer att förlora din ångerrätt genom att ge ditt samtycke i början av genomförandet av avtalet.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss, ChainMind AG, Chamerstrasse 172, 6300 Zug, Schweiz, e-post: office@chainmind.com, telefon: +436606372837, om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett otvetydigt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post eller e-post). Du kan använda det bifogade formuläret för utövande av ångerrätten, men detta är inte obligatoriskt.

För att ångerfristen ska löpa ut räcker det att du skickar ditt meddelande om utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Konsekvenser av återkallelse

Om du frånträder detta avtal ska vi återbetala alla betalningar som vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som uppstår till följd av att du valt en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att frånträda detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning.

Om du har begärt att tjänsterna ska påbörjas under ångerfristen, måste du betala oss ett rimligt belopp som motsvarar andelen av de tjänster som redan har tillhandahållits fram till den tidpunkt då du informerar oss om utövandet av ångerrätten med avseende på detta avtal jämfört med den totala omfattningen av de tjänster som föreskrivs i avtalet.

-End of the revocation instruction-.

Exempel på ångerblankett

(Om du vill säga upp avtalet fyller du i detta formulär och skickar tillbaka det till oss).

Till ChainMind AG, Chamerstrasse 172, 6300 Zug, Schweiz, e-post: office@chainmind.com

Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) om köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänster (*)

Beställd den (*)/ mottagen den (*)

Konsumentens/konsumenternas namn

Konsumentens/konsumenternas adress

Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast för anmälan på papper)

Datum

 (*) Stryk det som inte är tillämpligt.

 

 • 3 Registrering på vår webbplats; behandling av dina personuppgifter

(1) Du kan besöka vår webbplats som gäst eller som registrerad användare. Som registrerad användare behöver du inte ange dina personuppgifter varje gång, utan du kan helt enkelt logga in på ditt användarkonto med din e-postadress och det lösenord du valde när du registrerade dig. För information om behandlingen av dina uppgifter, vänligen läs vår integritetspolicy, som du kan komma åt på vår webbplats. När du registrerar dig väljer du ett personligt användarnamn och lösenord. Du är skyldig att hålla lösenordet hemligt och inte avslöja det för tredje part, dvs. personer utanför ditt företag eller personer i ditt företag som inte är behöriga att företräda dig.

(2) Du kan när som helst radera din registrering. Om dina personuppgifter ändras är du själv ansvarig för att uppdatera dem. Alla ändringar kan göras online efter registreringen.

(3) Varje användare får endast ha ett konto. Det är uttryckligen förbjudet för en enskild användare att inneha flera konton.

(4) Affiliate-utbetalningar kommer endast att göras till ett konto per individ eller enhet. Om våra system upptäcker flera konton kopplade till en enda användare kommer alla sådana konton att omedelbart och fullständigt spärras. Dessutom kommer användaren att förlora alla affiliate-provisioner och förmåner som ackumulerats över dessa konton.

 

 • 4 Upprättande av avtal, löptid och uppsägning; avtalsspråk

(1) Presentationen av tjänsterna på vår webbplats utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande, utan en inbjudan att beställa (invitatio ad offerendum).

(2) Användaren kan lägga en eller flera produkter i varukorgen. Under beställningsprocessen anger användaren alla nödvändiga uppgifter och önskad betalningsmetod. Om du har lagt produkter i varukorgen kommer du genom att klicka på "Fortsätt"-knapparna först till en sida där du kan ange dina uppgifter och sedan välja betalningsmetod. Slutligen öppnas en översiktssida där du kan kontrollera dina uppgifter. Du kan korrigera dina inmatningsfel (t.ex. avseende betalningsmetod, datum eller önskad kvantitet) genom att klicka på "Redigera" i respektive fält. Om du vill avbryta beställningsprocessen helt kan du stänga webbläsarfönstret. Genom att klicka på knappen "Beställ med betalningsskyldighet" i det sista steget i beställningsprocessen lämnar du ett bindande erbjudande om att köpa eller boka de tjänster som visas i beställningsöversikten. Omedelbart efter att du skickat beställningen kommer du att få en orderbekräftelse, men detta utgör inte godkännande av ditt avtalserbjudande. Ett avtal mellan dig och oss ingås så snart vi accepterar din beställning och/eller bokning med hjälp av ett separat e-postmeddelande eller skickar varorna. Kontrollera SPAM-mappen i din e-postinkorg regelbundet.

(3) Avtalet ingås för den period som anges i produktbeskrivningen. Avtalet förlängs automatiskt på obestämd tid om det inte sägs upp i User Dashboard före utgången av respektive faktureringsperiod. Det är också möjligt att pausa en befintlig prenumeration.

(4) I den mån ChainMind AG erbjuder en kostnadsfri provperiod för en avgiftsbelagd tjänst och avtalar detta med användaren, börjar den avtalade avtalsperioden för den avgiftsbelagda tjänsten i enlighet därmed efter att den kostnadsfria provperioden har löpt ut, såvida inte prenumerationen har avslutats innan provperioden löper ut. Betalning sker i slutet av provperioden.  

(5) Uppsägningar kan göras i textform, t.ex. via e-post.

(6) Båda parters rätt till extraordinär uppsägning förblir opåverkad.

(7) Det språk som används för att ingå avtalet är uteslutande tyska. Översättningar till andra språk är endast avsedda som information. I händelse av motsägelser mellan den tyska texten och översättningen ska den tyska texten ha företräde.

 • 5 Lagring av avtalstexten

Avtalsbestämmelserna med information om de bokade tjänsterna, inklusive dessa allmänna användarvillkor och affärsvillkor, skickas till dig via e-post efter godkännande av avtalserbjudandet eller efter meddelande om detta. Vi lagrar inte avtalsbestämmelserna.

 • 6 Betalningsvillkor

Köpeskillingen förfaller till betalning omedelbart efter beställningen. Betalning sker via våra leverantörer av betalningstjänster, nämligen

Stripe (ApplePay och GooglePay) eller Coinbase Commerce. Ytterligare information om betalningshantering finns som en del av kassaprocessen på vår webbplats och i vår sekretesspolicy.

Affiliate-provisioner kommer att betalas ut enligt företagets schemalagda utbetalningstider. Användare får inte initiera egna utbetalningar.

Företaget kommer automatiskt att behandla och betala ut alla förfallna affiliate-provisioner regelbundet, vilket kan vara dagligen, veckovis eller på annat sätt som bestäms av företagets utbetalningsschema.

 

 • 7 Användarens skyldigheter i samband med användning av webbplatsen

(1) När du använder ChainMind AG:s webbplats får du inte göra intrång i tredje parts rättigheter, trakassera tredje part eller på annat sätt bryta mot tillämplig lag eller allmän anständighet. I synnerhet åtar du dig att avstå från följande åtgärder:

 • Sprida uttalanden med stötande, trakasserande, våldsamt, våldsförhärligande, uppviglande, sexistiskt, obscent, pornografiskt, rasistiskt, moraliskt förkastligt eller på annat sätt olämpligt eller förbjudet innehåll;
 • Förolämpa, trakassera, hota, skrämma, förtala, genera andra kunder, anställda eller försäljningspartner till ChainMind AG;
  spionera på, avslöja eller sprida personlig eller konfidentiell information om andra kunder, försäljningspartner, partner tjänsteleverantörer eller anställda hos ChainMind AG eller på annat sätt åsidosätta integriteten för andra kunder, anställda, partner tjänsteleverantörer eller försäljningspartner till ChainMind AG;
 • Sprida osanna påståenden om ras, religion, kön, sexuell läggning, ursprung, social status för andra kunder, anställda eller försäljningspartners till ChainMind AG;
 • Spionera på, vidarebefordra eller sprida konfidentiell information från ChainMind AG;
 • Spridning av osanna påståenden om ChainMind AG;
 • Utge sig för att vara anställd av ChainMind AG eller ett dotterbolag eller partner till ChainMind AG;
 • Använda juridiskt skyddade bilder, foton, grafik, videor, musikstycken, ljud, texter, varumärken, titlar, beteckningar, programvara eller annat innehåll och märken utan samtycke från rättighetsinnehavaren eller tillstånd enligt avtal, lag eller rättsliga bestämmelser;
 • Spridning av uttalanden med reklam, religiöst eller politiskt innehåll;
 • Användning av förbjudet eller olagligt innehåll;
 • Utnyttjande av fel i programmeringen (s.k. buggar);
 • Vidta åtgärder som kan leda till en alltför stor belastning på servrarna och/eller kraftigt försämra processen för andra kunder;
 • Hackning eller cracking och främjande eller uppmuntran av hackning eller cracking;
 • Distribution av förfalskad programvara och främjande eller uppmuntran till distribution av förfalskad programvara;
 • Ladda upp filer som innehåller virus, trojaner, maskar eller skadade data;
 • Använda eller distribuera "auto"-program, "macro"-program eller andra "cheat utility"-program;
 • Ändra tjänsten eller delar av den;
 • Använda programvara som möjliggör s.k. "data mining" eller på annat sätt fångar upp eller samlar in information i samband med tjänsten;
 • Störningar i överföringar till och från tjänsteservrarna och webbplatsservern;
 • Intrång i tjänsteservrar, dataservrar eller webbplatsservrar.

(2) ChainMindAG hänvisar till sin hemortsrätt när det gäller användningen av sitt interneterbjudande och förbehåller sig uttryckligen rätten till extraordinär uppsägning av användaravtalet om en av de skyldigheter som regleras i (1) eller annan tillämplig lag bryts under användningen.

(3) Användare är strängt förbjudna att dela, distribuera eller avslöja data, information eller innehåll som erhållits via vår tjänst, inklusive men inte begränsat till information som delas på vår webbplats eller i vår Telegram-grupp. Denna sekretessförpliktelse gäller alla former av delning, både digital och fysisk.

(4) I händelse av obehörig delning, distribution eller utlämnande av information som anges i avsnitt (3) förbehåller sig företaget rätten att vidta rättsliga åtgärder mot den eller de inblandade användarna. Dessutom kommer den kränkande användarens konto att omedelbart begränsas och raderas. Denna åtgärd är slutgiltig och inte förhandlingsbar.

 

 • 8 Användarens övriga skyldigheter

(1) Användaren förbinder sig att inte avslöja det lösenord som tilldelats honom/henne och/eller bestämts av honom/henne vid registrering av hans/hennes konto för tredje part och att hålla det skyddat från åtkomst av sådana tredje parter. Vi har rätt att block åtkomst till våra tjänster om det finns misstanke om missbruk eller om åtkomstdata anges felaktigt flera gånger. Användaren kommer att informeras om detta och ges möjlighet att tilldela ett nytt lösenord när ärendet har klargjorts.

(2) Användaren får endast använda ChainMind AG:s tjänster inom ramen för dessa allmänna användar- och affärsvillkor. Det är förbjudet att använda en registrering för att läsa av, lagra eller vidarebefordra andra användares personuppgifter för andra ändamål än den avsedda användningen av erbjudandet.

(3) Användare får inte skicka eller lagra data på en databärare som, på grund av sin typ eller natur, storlek eller antal, sannolikt kommer att försämra funktionen hos ChainMind AG:s eller tredje parts datorsystem eller kränka tredje parts rättigheter (t.ex. virus, skräppost etc.).

(4) Det är strängt förbjudet för affiliatepartners att tvinga eller otillbörligt påverka någon enskild person att köpa våra produkter. Dessutom får affiliates inte tillhandahålla finansiell rådgivning eller förslag till potentiella köpare.

(5) Företaget tillhandahåller endast information för forsknings- och utbildningsändamål. Dotterbolag får inte presentera företagets material som finansiell rådgivning eller investeringstips.

 

 • 9 Följder av åsidosättande av skyldigheter

Om en registrerad användare bryter mot de skyldigheter som följer av dessa användar- och affärsvillkor har ChainMind AG rätt att block och inaktivera kontot omedelbart och utan föregående meddelande, radera innehåll eller, vid uppenbar missbruk av registrering eller användning, radera det omedelbart och vidta andra lämpliga åtgärder för att skydda mot sådana överträdelser, särskilt att tillfälligt vägra tillhandahållande av tjänster helt eller delvis (blockering), om det finns rimlig misstanke om att användaren bryter mot lagar eller väsentliga avtalsförpliktelser när han använder tjänsten.

 • 10 Begränsning av ansvar

Vi är ansvariga för uppsåt och grov oaktsamhet. Dessutom är vi ansvariga för försumligt brott mot skyldigheter, vars uppfyllande är avgörande för korrekt genomförande av avtalet, brott mot vilket äventyrar uppnåendet av syftet med avtalet och på vars efterlevnad du som användare regelbundet kan lita på. I det senare fallet är vi dock endast ansvariga för den förutsebara skada som är typisk för avtalet. Detsamma gäller för åsidosättande av skyldigheter av våra ställföreträdare.

Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte vid skada på liv, lem eller hälsa. Ansvar enligt produktansvarslagen påverkas inte.

 • 11 Ändringsförslag, slutbestämmelser, tvistlösning online

(1) ChainMind AG har rätt att ändra dessa användar- och affärsvillkor helt eller delvis när som helst, oavsett anledning, förutsatt att användaren inte drabbas av oskäliga nackdelar till följd av detta. Detta är alltid fallet om ändringarna är utan ekonomiska nackdelar för användaren. ChainMind AG ska informera användaren om ändringarna i förväg inom en rimlig tidsperiod via e-post och/eller när användaren loggar in. Användaren kan invända mot dessa ändringar. Användarens invändning ska leda till omedelbar uppsägning av motsvarande användaravtal. Ändringarna ska dock anses ha godkänts om användaren fortsätter att använda ChainMind AG-tjänsten efter det meddelade datumet för ikraftträdandet av ändringarna. ChainMind AG ska informera användaren separat och uttryckligen i meddelandet om ändringen av dessa allmänna användarvillkor och affärsvillkor om rätten att invända, konsekvenserna av en invändning och de rättsliga konsekvenserna av att förbli tyst.

(2) Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta våra tjänster och att ändra arten och omfattningen av de tjänster som tillhandahålls.

(3) Ändringar av eller tillägg till dessa användar- och affärsvillkor måste göras skriftligen.

(4) Förbundsrepubliken Tysklands lag ska tillämpas med undantag för FN:s konvention om internationella köp av varor. De lagstadgade bestämmelserna som begränsar valet av lag och tillämpligheten av tvingande bestämmelser, särskilt i det land där användaren som konsument har sin vanliga vistelseort, förblir opåverkade.

(5) Den överenskomna jurisdiktionen för alla tvister som uppstår från avtalsförhållandet mellan användaren och ChainMind AG är ChainMind AG:s säte, förutsatt att användaren är en handlare, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en specialfond enligt offentlig rätt. Utan hinder av detta har ChainMind AG rätt att stämma användaren vid användarens juridiska jurisdiktion.

(6) Om enskilda bestämmelser i dessa användar- och affärsvillkor skulle vara ogiltiga, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna. Den ogiltiga bestämmelsen ska ersättas av de avtalsslutande parterna genom ömsesidig överenskommelse med en juridiskt giltig bestämmelse som kommer närmast den ekonomiska meningen och syftet med den ogiltiga bestämmelsen. Ovanstående bestämmelse ska tillämpas på motsvarande sätt i händelse av kryphål.

(7) EU-kommissionen har skapat en internetplattform för tvistlösning online. Ytterligare information finns på följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en skiljenämnd för konsumenter.

Status för de allmänna användnings- och affärsvillkoren: 02.04.2024