ประทับ

บริการ

เชนมายด์ เอจี

Chamerstrasse 172

6300 ซุก

สวิตเซอร์แลนด์

อีเมล: office@chainmind.com
สนับสนุน: support@chainmind.com

โทรศัพท์: +436606372837

หากคุณติดต่อเราผ่านที่อยู่อีเมลด้านบนของเราหรือทางโทรศัพท์คุณจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการส่งตามอัตราพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

ประธานกรรมการ

นายคริสเตียน บรอม

แบบฟอร์มทางกฎหมาย UID สํานักงานจดทะเบียน

ChainMind AG เป็นบริษัทมหาชนจํากัดภายใต้กฎหมายสวิส โดยมีสํานักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 6300 Zug ซึ่งจดทะเบียนในทะเบียนการค้าของ Canton of Zug ภายใต้หมายเลขประจําตัวบริษัท CHE-473.139.498

CH-ID

ช-170-3049614-9

รับผิดชอบด้านบรรณาธิการ

นายคริสเตียน บรอม

หมายเหตุบนแพลตฟอร์มระบบปฏิบัติการ

ChainMind AG มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องแนะนําคุณไปยัง European Online Dispute Resolution Platform (แพลตฟอร์ม ODR) ของคณะกรรมาธิการยุโรปตามมาตรา 14 วรรค 1 ของระเบียบ (EU) 524/2013 ว่าด้วยการระงับข้อพิพาทออนไลน์ในเรื่องผู้บริโภค คุณสามารถเข้าถึงสิ่งนี้ได้ที่ http://ec.europa.eu/odr

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทนอกศาลตามมาตรา 36 ของพระราชบัญญัติการระงับข้อพิพาทผู้บริโภคของเยอรมัน (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz)

ChainMind AG ไม่ได้เข้าร่วมในกระบวนการระงับข้อพิพาทต่อหน้าคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการผู้บริโภคและไม่จําเป็นต้องทําเช่นนั้น

หนี้
เรารับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ของเราตามบทบัญญัติของกฎหมายทั่วไป เนื้อหาทั้งหมดถูกสร้างขึ้นด้วยความระมัดระวังและด้วยความรู้ที่ดีที่สุดของเรา ตราบเท่าที่เราอ้างถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
บนหน้าอินเทอร์เน็ตของเราโดยใช้ไฮเปอร์ลิงก์เราไม่สามารถยอมรับความรับผิดใด ๆ สําหรับหัวข้อความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่เชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเนื้อหานี้อยู่นอกพื้นที่รับผิดชอบของเราและเราไม่มีอิทธิพลต่อการออกแบบในอนาคต หากคุณพิจารณาว่าเนื้อหาใด ๆ ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้หรือไม่เหมาะสมโปรดแจ้งให้เราทราบ

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ข้อความ รูปภาพ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือกราฟิกบนเว็บไซต์ของเราโดยทั่วไปได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต (โดยเฉพาะการทําซ้ํา แก้ไข หรือแจกจ่าย) ของเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์นี้จึงเป็นสิ่งต้องห้าม หากคุณต้องการใช้เนื้อหานี้หรือบางส่วนโปรดติดต่อเราล่วงหน้าโดยใช้รายละเอียดข้างต้น

โปรไฟล์โซเชียลมีเดีย

ประกาศทางกฎหมายนี้ยังใช้กับโปรไฟล์โซเชียลมีเดียต่อไปนี้:

  • อินสตาแกรม https://www.instagram.com/chainminds
  • ทวิตเตอร์ https://twitter.com/chainminds
  • https://t.me/chainmind โทรเลข